حسین صامعی

کارآفرینی بین‌نسلی

کارآفرینی بین‌نسلی مفهومی است که به منظور مطالعه کارآفرینی، و به خصوص کارآفرینی سازمانی، در بستر کسب و کارهای خانوادگی معرفی شده است. کارآفرینی سازمانی فرایندی است که از طریق آن فرد یا گروهی از افراد، درون یک سازمان مستقر، کسب و کاری جدید را ایجاد نموده و یا دست به نوآوری و یا نوسازی سازمان می‌زنند. مفهوم کارآفرینی بین‌نسلی بر انتقال روحیه کارآفرینی و رفتارهای کارآفرینانه به نسل‌های بعدی بنگاه خانوادگی تأکید دارد. از آنجایی که کارآفرینی سازمانی عاملی مؤثر بر تداوم کسب و کارهای خانوادگی است، مطالعه در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

به منظور ترویج مطالعات در این حوزه، پروژه‌ای تحت عنوان STEP (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices) از سال ۲۰۰۵ توسط کالج بابسون آمریکا با همکاری شش مؤسسه آموزشی اروپایی آغاز شد. هدف این پروژه، واکاوی فرایند کارآفرینی در کسب و کارهای خانوادگی به منظور ارایه راهکارهای کاربردی به رهبران این کسب و کارها و نیز ایجاد یک محیط یادگیری مشترک عنوان شده است. این مفهوم یکی از جدیدترین مفاهیم مطالعاتی در کسب و کارهای خانوادگی است که پیشنهاد می‌کنم برای اطلاع بیشتر به وب‌سایت این پروژه مراجعه کنید. http://www.stepresearch.org