حسین صامعی

سوابق علمی و حرفه‌ای

سوابق علمی
مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دوره‌های آموزشی مدیران
دکترای مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵
انتشار ۴ کتاب و ۱۴ مقاله

سوابق حرفه‌ای
فعالیت مدیریتی و مشاوره‌ای در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۵ تاکنون
فعالیت در سمت‌های مديريتی، هیئت مدیره و مشاور مدیریت و مشارکت در پروژه‌های مشاوره‌ای در حوزه استراتژی، طراحی سازمان و کسب و کار خانوادگی