حسین صامعی

کتاب‌ها

نگارش کتاب "رشد کسب و کار"، انتشارات لوح فکر، ۱۳۹۹

موضوع محوری: استراتژی، توسعه کسب و کار، کارآفرینی

ترجمه کتاب "تداوم کسب و کار خانوادگی"، انتشارات آريانا، ۱۳۹۳

موضوع محوری: کسب و کار خانوادگی، کارآفرینی

ترجمه مشترک کتاب "مرجع شاخص‌های کليدی ارزيابی عملکرد سازمان"، انتشارات آريانا، ۱۳۹۲

موضوع محوری: استراتژی، مدیریت عملکرد

ترجمه مشترک کتاب "فناوری اطلاعات در مديريت"، انتشارات پيام نور، ۱۳۸۶

موضوع محوری: استراتژی تحول دیجیتال، فناوری اطلاعات