حسین صامعی

خدمات مشاوره


مديريت استراتژيک

  • مشاوره در زمینه طراحی استراتژی رشد برای هلدینگ‌ها و کسب و کارها
  • مشاوره در زمینه استقرار نظام جاری‌سازی و کنترل استراتژیک در سازمان از طریق ایجاد سیستم برنامه‌ریزی عملیاتی و برنامه‌ریزی چابک
  • مشاوره در زمینه طراحی و بهبود مدل کسب و کار

طراحی سازمان

  • طراحی ساختار سازمانی در سطح هلدینگ از طریق تعیین معماری شرکتی، استراتژی سرپرستی و سبک سرپرستی هلدینگ
  • طراحی نمودار سازمانی هلدینگ و کسب و کارها و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در هلدینگ

کسب و کار خانوادگی

  • طراحی برنامه استراتژیک تداوم کسب و کار خانوادگی شامل برنامه‌ریزی رشد کسب و کار و برنامه‌ریزی مالکیت، حاکمیت و جانشینی در خانواده
  • برنامه‌ریزی جانشین‌پروری در کسب و کار خانوادگی از طریق طراحی استراتژی توسعه فردی برای نسل بعدی