حسین صامعی

کارگاه اجرا و کنترل استراتژی

طرح کارگاه اجرا و کنترل استراتژی

در این کارگاه با چالش‌ها و راهکارهای اجرای استراتژی در سازمان آشنا می‌شوید. محتوای این کارگاه متمرکز بر تشریح نحوه پیاده‌سازی استراتژی در سازمان با تمرکز بر روش برنامه‌ریزی عملیاتی و رویکردهای کلاسیک و مدرن اجرا و کنترل استراتژی است. همچنین در این کارگاه با راهکارهای جلب همراهی افراد برای جاری‌سازی استراتژی در سازمان آشنا می‌شوید.

سرفصل مطالب کارگاه

  1. مقدمه‌ای بر اجرا و کنترل استراتژی
  2. تشریح اجزای برنامه عملیاتی
  3. معرفی رویکرد استراتژی وظیفه‌ای
  4. معرفی رویکرد کارت امتیازی متوازن
  5. معرفی رویکرد اهداف و نتایج کلیدی
  6. انتخاب و پیاده‌سازی رویکرد مطلوب
  7. همراه‌سازی افراد با اجرای استراتژی

دانلود طرح کارگاه