حسین صامعی

مقاله

ژورنال‌های بین‌المللی

 • "The Effect of Mentoring on Successor Nurturing in Family Businesses", 2016, Journal of Entrepreneurship, September, 25(2), pp. 211-231.
 • "Predecessors Competency Framework for Nurturing Successors in Family Firms", 2015, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(5), pp.731 – 752.
 • "A Framework of Successor Competencies to Promote Corporate Entrepreneurship in Family Firms", 2015, Journal of Enterprising Culture, 23(3), pp. 321-355.

مجلات داخلی

 • "شناسايی روش‌های جانشين‌پروری برای پيشبرد کارآفرينی بين‌نسلی در بنگاه‌های خانوادگی"، فصلنامه علمی- پژوهشی توسعه کارآفرينی، ۱۳۹۳
 • "روش‌های توسعه کارآفرينی سازمانی در بنگاه‌های خانوادگی کارآفرين ايرانی"، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم مديريت ايران، ۱۳۹۲
 • "اثرگذاری راهبرد رقابتی اوليه بر رشد بنگاه‌­های جديد در صنعت نرم‌­افزار ايران"، فصلنامه علمی- پژوهشی توسعه کارآفرينی، ۱۳۸۹
 • "تبيين نظام همکاری استراتژيک در زنجيره تأمين و شناسايی مؤلفه­‌های تشکيل دهنده آن"، فصلنامه علمی- ترويجی مديريت زنجيره تأمين، ۱۳۸۹

کنفرانس‌ها

 • "A Framework on How to Organize a New Business in a Corporation", The First International Student Conference On Entrepreneurship, Tehran, Iran, 2014.
 • "مروری بر جهت‌گيری‌های پژوهشی و مفاهيم بنيادين کارآفرينی سازمانی"، کنفرانس بين‌المللی مديريت، ۱۳۹۲
 • "کاربرد يادگيری سازمانی مبتنی بر چهارچوب ۴I در تشخيص فرصت‌­های کارآفرينانه در سازمان"، کنفرانس بين‌المللی مديريت، ۱۳۹۰
 • "الگوهای سازمان­دهی کسب و کارهای جديد در فرايند رشد بنگاه"، کنفرانس بين‌­المللی مديريت، ۱۳۹۰
 • "مدل فرايندی مديريت استراتژيک رشد سازمان با رويکرد پيشبرد فرصت‌­های کارآفرينانه"، کنفرانس بين‌المللی مديريت استراتژيک، ۱۳۹۰ (برگزيده به عنوان مقاله برتر کنفرانس)
 • "بررسی عوامل مؤثر در انتخاب متدولوژی اثربخش پروژه‌­های مهندسی مجدد"، کنفرانس بين­‌المللی مهندسی مجدد فرايندها و طراحی ساختار، ۱۳۸۷